Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku

  I. INFORMACE O ŽADATELI

  Jméno a příjmení žadatele / organizace:
  Datum narození / IČ:
  Adresa bydliště / sídlo organizace:
  Základní diagnóza:
  Jméno a příjmení zákonného zástupce:
  Datum narození zákonného zástupce:
  Adresa bydliště zákonného zástupce:
  Kontaktní telefon:
  Email:
  Bankovní spojení:

  II. INFORMACE K ŽÁDOSTI

  Předmět žádosti:

  Požadovaná výše finanční podpory v Kč:

  Popis situace, odůvodnění žádosti, další poznámky.

  III. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

  Ostatní zdroje financování včetně podaných žádostí u jiných nadací a fondů (uveďte částku a zdroj).

  Částka Zdroj
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  IV. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny informace rozhodné pro posouzení žádosti.

  Místo a datum:

  PŘÍLOHY:

  V případě, že důvodem žádosti jsou zdravotní problémy, prosíme o přiložení příloh:

  Aktuální lékařská zpráva:

  Fotokopie průkazu ZTP/P; ZTP:

  Další přílohy:
  Váš e-mail: